https://vinsmartcitytaymo.vn/? trung tâm m?i phía Tây Hà N?i, chi?m d?ng đ?a đi?m andng t?i trung tâm m?i ? phía Tây c?a Th? đô. D? án t?a l?c phía trên tr?c Đ?i l? Thăng Long, cách trung tâm H?i ngh? Qu?c gia ch? 7 phút d?ch chuy?n, k?t n?i ti?n l?i đ?n hàng lo?t các c? quan hành chính vì s? nghi?p, nh?ng đ?a đi?m buôn bán, văn hóa ? th? thao và kh?i kh?i h? th?ng giá d?c ph? thông t?i đ?i h?c. Trong t??ng lai, tuy?n metro s? 5, 6, 7 đi ngang qua d? án cũng bi?n thành giúp cho chuy?n connect l?u thông làm nên d? dàng & chóng vánh h?n.

Vinhomes Smart City co? mâ?t đô? xây d??ng chi? 14,7%. Tâ?t ca? kho?ng không, diê?n ti?ch co?n la?i cu?a d?? a?n đ???c chu? đâ?u t? Vingroup da?nh đê? xây tiê?n i?ch cho c? dân. Ta?i Vinhomes Smart City mo?i nhu câ?u t?? ho?c tâ?p, mua să?m, nghi? d???ng, kha?m ch??a bê?nh,… đê?u đ???c đa?p ??ng nh?? hê? thô?ng tiê?n i?ch toa?n diê?n

PHÂN KHU VINHOMES SMART CITY
Vinhomes Smart City hiê?n đang m?? ba?n 5 phân khu. Trong đo?, 2 phân khu Sapphire 1 va? Sapphire 2 đa? ba?n giao t?? tha?ng 08/2020, c? dân đa? do?n vê? ??. Phân khu Sapphire 3 ba?n giao tha?ng 03/2021, Sapphire 4 ba?n giao tha?ng 08/2021 va? Gr& Sapphire ba?n giao tha?ng 06/2022. Đê? ti?m hiê?u chi tiê?t t??ng phân khu anh chi? cliông ch?ng va?o link ca?c phân khu ?? bên d???i


CHÍNH SÁCH VINHOMES SMART CITY
Vinhomes Smart City chi?m d?ng t?a đ? &ng đ?t báo giá trên tr?c đ??ng kính tr?ng Đ?i L? Thăng Long ? tuy?n đ??ng kính tr?ng huy?t m?ch văn minh c?a Th? Đô. Thu?c đ?a ph?n c?a 2 ph??ng Tây M? & Đ?i M?, qu?n Nam T? Liêm, n?i đây đ??c quy ho?ch tr? thành trung tâm hành chính m?i c?a th? đô v?i h? t?ng đi l?i hoàn ch?nh & tân ti?n giúp c? dân gi?n d? connect t?i nh?ng đi?m đ?n ch?n l?a ch?n l?a quan tr?ng trong thành ph? và các vùng lân c?n.

CĂN H? VINHOMES SMART CITY TÂY M?
Hi?n t?i Vinhomes Smart City đã có nhà m?u đ? quý khách tham quan. Hình ?nh gi?ng nhà m?u 100%. Quý ng??i tiêu s? d?ng vui lòng liên h? PKD Vinhomes 0941.559.666 đ? nh?n ?u đãi and có xe đi tham quan d? án free. Chúng tôi s? luôn c?p nh?t hình ?nh update m?i nh?t

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-09-21 (火) 21:11:53 (121d)