[[Lê Đức Hoan]]

Ông Lê Đức Hoan - người sáng lập Tập đoàn HDPRO (HDPRO GROUP), trong đó có thương hiệu HDproland mảng bất động sản với nhiều sự tâm huyết. Ông sinh năm 1986 tại Hà Nam, vùng đất trực thuộc trung tâm tài chính kinh tế phía Bắc, hiện đang đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc tại HDPRO. Với dẫn dắt của ông và Ban Lãnh Đạo, cùng với tinh thần nhiệt huyết, sức trẻ của đội ngũ nhân viên, 6 tháng sau HDPRO chính thức mở thêm một chi nhánh tại Lạng Sơn để thuận tiện cho việc giao dịch khu vực phía Bắc. 1/1/1985 Tân Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu https://hdproland.com/ https://leduchoan1185.blogspot.com/ https://twitter.com/leduchoan1185 https://www.linkedin.com/in/leduchoan1185/ https://www.youtube.com/channel/UCTr2BFRHpUu0nvp3nF_Dseg/about https://www.pinterest.com/leduchoan1185/ https://leduchoan1185.tumblr.com/ https://soundcloud.com/leduchoan1185 https://www.flickr.com/people/191812134@N06/ https://www.goodreads.com/leduchoan1185 https://vi.gravatar.com/leduchoan1185 https://about.me/leduchoan1185 https://leduchoan1185.wordpress.com/ https://angel.co/u/leduchoan1185 https://www.behance.net/leduchoan1185/ https://dribbble.com/leduchoan1185/about https://flipboard.com/@leduchoan1185/l%C3%AA-%C4%91%E1%BB%A9c-hoan-8jcpf5jtz https://www.kickstarter.com/profile/leduchoan1185/about https://www.reddit.com/user/leduchoan1185 https://www.skillshare.com/user/leduchoan1185 https://vimeo.com/leduchoan1185 https://fr.quora.com/profile/L%C3%AA-%C4%90%E1%BB%A9c-Hoan

https://scholar.google.com/citations?hl=vi&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4GbJmviLwfDOQyZRu_9_Py8MqwGD5am66Wx6bWWYLOwLhUhZqD37puY_6hjFVtj-DKGJpMJNo_N2pbUIFnhTYsOWnoeZzTgFwEg_AeDFLfXoHrD7o&user=Y9LNMbUAAAAJ ihttps://issuu.com/leduchoan1185 https://leduchoan010185.wixsite.com/leduchoan1185 https://www.blogger.com/profile/14635294962702915083

https://git.tukui.org/leduchoan1185 https://www.max2play.com/en/forums/users/leduchoan1185/

http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/52977/Default.aspx https://ludomanistudier.dk/konference/l%C3%AA-%C4%91%E1%BB%A9c-hoan-0 https://wnyblues.org/users/leduchoan1185 http://kiredu.ru/UserProfile/tabid/182/userId/53629/Default.aspx https://knowyourmeme.com/users/le-d%E1%BB%A9c-hoan https://torgi.gov.ru/forum/user/profile/1315934.page

https://www.smartmenus.org/forums/users/leduchoan1185/

https://www.oaklandperio.com/User-Profile/userId/186749 https://nootheme.com/forums/users/leduchoan1185/ http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/73111/Default.aspx http://wiznotes.com/UserProfile/tabid/84/userId/772263/Default.aspx https://www.rawpixel.com/leduchoan/community-boards https://profile.hatena.ne.jp/leduchoan1185/ https://myopportunity.com/profile/l-c-hoan/nw

http://nable.bytowngroup.com/forums/users/leduchoan1185/

https://timeswriter.com/members/leduchoan1185/profile/ https://englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2344725 https://wefunder.com/luchoan http://artplaces.nl/forums/users/leduchoan1185/ http://www.worldchampmambo.com/UserProfile/tabid/42/userId/156237/Default.aspx

http://hawkee.com/profile/754987/

https://kinzaa.com/le-duc-hoan-ea8a

http://www.good-tutorials.com/users/leduchoan1185

https://play.eslgaming.com/player/16501141/ https://www.bahamaslocal.com/userprofile/1/78555/leduchoan1185.html https://www.fablabs.io/users/leduchoan1185 https://www.noteflight.com/profile/ae51fc6fc50fbcd5952099422e9f7eee01569368 https://www.codechef.com/users/leduchoan1185

https://ko-fi.com/leduchoan1185

https://www.blurb.com/user/leduchoan https://www.madinamerica.com/forums/users/leduchoan1185/ https://hub.docker.com/u/leduchoan1185

https://peatix.com/user/7299049/view

https://vistaweb.isi.edu/leduchoan1185

https://cfsa-pmw.warwick.ac.uk/leduchoan1185 https://lab.louiz.org/leduchoan1185 https://www.hulkshare.com/leduchoan1185

https://git.lacl.fr/leduchoan1185


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-01-17 (日) 04:34:37 (43d)