KN Paradise Nha Trang là d? án t? h?p du l?ch ngh? d??ng t?a l?c t?i Ba?i Da?i, thu?c TP.Cam Ranh, t?nh Khánh Hòa. T? d? án, c? dân m?t kho?ng 5 phút đi b?ng ô tô đ? di chuy?n t?i sân bay, 30 phút đ? đ?n Nha Trang & m?t kho?ng 1 ? 2 gi? đ? đ?n đ?o Đi?p S?n, tháp Chàm Ponagar.
 
 Di?n tích đ?t thành l?p d? án r?ng kho?ng 921 ha xuôi theo b? bi?n Cam Ranh, Nha Trang. D? án g?m có các mô hình b?t đ?ng c? s?n khác nhau nh?: tòa nhà, c?a hànghouse, nhà ph? bi?n, hotel, căn h? ngh? d??ng (condotel),...
 
 D? án KN Paradise đ??c chia thành nh?ng phân khu nh? sau:
 
 Phân khu hotel 5 sao tích h?p casino tiêu chu?n qu?c t? n?m trên kích th??c khu đ?t 16,17 ha có kích th??c xây d?ng là 101.800 m2 v?i t?ng c?ng 1.450 phòng khách s?n. Theo đó, khu casino có 200 bàn chia bài & 2.000 máy cu?c ch?i.
 
 C?m khách s?n, căn h? ngh? d??ng đc tri?n khai trên khu đ?t r?ng 93 ha. V?i 11 hotel 4-5 sao, 4.300 căn h? ngh? d??ng 4 sao and 17.500 căn h? ngh? d??ng 5 sao. T?ng th? toàn khu v?i s? l??ng 22.100 phòng (bao g?m t?t c? hotel and căn h? ngh? d??ng).
 
 Khu v?c giành riêng cho sân golf v?i lo?i hình lên đ?n 90 ha g?m: sân golf 27 l? cùng kh?i h? th?ng sân t?p, nhà câu l?c b?, nhà đi?u hành.
 
 Khu công viên n??c, th?y cung Sealiffe Aquarium n?m bên trên kích th??c khu đ?t 22,5 ha.
 
 Khu câu l?c b? bãi bi?n, b?n du thuy?n Monaco & khu bi?u di?n nh?c n??c v?i t?ng kích th??c 12,1 ha.
 
 T? h?p Spa Villas Resort tiêu chu?n 4-6 sao n?m trên kích th??c đ?t 10,6 ha.
 
 Khu t? h?p chi?u phim & gi?i trí, khu nhà ph? kinh t? và ?m th?c n?m bên trên di?n tích khu đ?t có quy mô lên đ?n 120 ha.
 Phân khu Para Grus (nhà ph? bi?n) là phân khu tri?n khai tr??c tiên c?a d? án, nh?ng ngôi nhà ph? t?i đây đ??c ki?n thi?t 1 tr?t 2 l?u & nh?ng căn shophouse đ??c thi?t k? 1 tr?t 3 l?u, có kích th??c dao đ?ng t? 120 m2 ? 188 m2.
 
 Thông tin l?ch s? dân t?c & pháp lý d? án KN Paradise Cam Ranh
 Ngày 31/05/năm 2016: UBND t?nh Khánh Hòa đã cho ra đ?i Quy?t đ?nh hàng đ?u499/QĐ-UBND, v? vi?c phê duy?t đ? án Quy ho?ch chi li t? tr?ng 1/500.
 
 Ngày 14/06/năm năm 2016: UBND t?nh Khánh Hòa đã phát hành Quy?t đ?nh hàng đ?u678/QĐ-UBND v? vi?c giao đ?t & cho thuê đ?t đ? Công ty TNHH KN Cam Ranh ti?n hành d? án.
 
 Ngày 26/08/2019: UBND t?nh Khánh Hòa đã ban hành Quy?t đ?nh ch? tr??ng đ?u t? s? 2539/QĐ-UBND v?i n?i dung ch?p thu?n cho công Công ty TNHH KN Cam Ranh tri?n khai đ?u t? d? án.
 
 Thông tin t? Cafeland
 Ch? đ?u t? thành l?p công trình là Công ty TNHH KN Cam Ranh (thành đ?ngên c?a Công ty c? ph?n Đ?u t? & Kinh doanh Golf Long Thành). T?ng m?c chi tiêu c?a d? án kho?ng 46.730 t? đ?ng.
 
 Ngày 31/05/năm 2016, UBND t?nh Khánh Hòa đã ban hành Quy?t đ?nh hàng đ?u499/QĐ-UBND, v? vi?c phê duy?t đ? án Quy ho?ch t? m? t? l? 1/500.
 
 Ngày 14/06/năm năm nhâm thìn, UBND t?nh Khánh Hòa đã ban hành Quy?t đ?nh b?c nh?t678/QĐ-UBND v? vi?c giao đ?t and cho thuê đ?t đ? Công ty TNHH KN Cam Ranh tri?n khai d? án.
 
 Ngày 26/08/2019, UBND t?nh Khánh Hòa đã ban hành Quy?t đ?nh ch? tr??ng chi tiêu s? 2539/QĐ-UBND v?i n?i dung ch?p thu?n cho công Công ty TNHH KN Cam Ranh tri?n khai đ?u t? d? án.
https://vinsmartcitytaymo.vn/ 
 


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS