https://vinsmartcitytaymo.vn/ 
 
 Vinhomes Smart City là Đ?i đô th? thông minh sang tr?ng qu?c t? đ?u tiên t?i Vi?t Nam. M?t dòng thành ph?m tiên phong c?a Vinhomes ph?n m?m các công ngh? thông minh ando d? án BĐS. N?i b?t v?i h? sinh thái thông minh toàn di?n trên 4 tr?c c?t lõi: An ninh ? An toàn thông minh, V?n hành thông minh, C?ng đ?ng thông minh, Căn h? thông minh.
 


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS