Picity Sky Park - ™ 【Website Chủ Đầu Tư PiGroup】 ®

Kiến tạo chốn an cư lý tưởng, nơi  khởi nguồn sự nghiệp, vun đắp tổ ấm gia đình, Picity Sky Park được quy hoạch, thiết kế xây dựng hài hòa giữa môi trường sống của con người và tự nhiên. Tổng diện tích đất quy hoạch rộng 10,615.9m2 bao gồm các block cao 39 tầng, thiết kế khối đế 6 tầng và khối tháp là 33 tầng.
Địa chỉ: Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Phone: 0913756339

Email: picityskyparknet@gmail.com

Tags: #PicitySkyPark #canho #officetel #shophouse

Website: https://picity-skypark.net/

Google Site: https://sites.google.com/view/picityskyparknet/picityskypark

Social:
https://fliphtml5.com/homepage/vuumb

https://ko-fi.com/picityskyparknet

https://www.artstation.com/picityskyparknet4

https://academy.autodesk.com/users/picityskyparknet

https://www.producthunt.com/@picityskyparknet

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS