[[suimaoga]]
viêm nhiễm phụ khoa là một trong những câu hỏi hay bắt gặp ở phụ nữ sinh sống tại những nước nhiệt đới như Việt nam giới. Theo tìm hiểu có đến gần 90% nữ giới trong lứa tuổi sinh sản bị các căn bệnh mối liên quan.

Đây là thắc mắc đang vô cùng được quan tâm bởi vì nó đe dọa không nhỏ đến sinh hoạt thường hay nhật, sức khoẻ sinh con của giới chị em, nguy hiểm tiêu cực lên nhiều mặt của đời sống gia đình, Mặt khác gây những gánh nặng về y tế cho xã hội.
http://phongkhamphukhoathaiha.webflow.io/posts/viem-nhiem-phu-khoa


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS